ตัวชี้วัด ITA

โรงพยาบาลแม่ทา ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม ในทุกๆด้าน